Category Archives: Email

Define: Annoyance

முன்னுமொரு காலத்தில் பாப் – அப் நுட்பம் இருந்தது. ரீடிஃப், சிஃபி சென்றால், ‘என்னைப் பாரேன்; எங்கள் உரலை இடியுங்களேன்’ என்று குறைந்தபட்சம் இரண்டு முதல், பலான பக்கங்களில் பதினெட்டு வரை பாப் அப் உதிக்கும்.

அப்புறம் சம்மட்டி அடிப்பது போல் சில நிரலிகள் வந்து அவற்றை கவனிக்க, சாவு மணியாக கூகிள் எல்லாவற்றையும் துரத்தி அஸ்து பாடியது.

நிரலர்களும் பாப் அப் பழசு என்று விளம்பரங்களை காதோடு பேசுவது முதல் வரிகளுக்கு நடுவில் நுழைப்பது வரை எல்லாம் செய்து வருகிறார்கள்.

இந்த நவீன வெப் 2.0 முடிந்து புதிய யுகமான 3.0- விலும் விடாமல் பாப் அப் போடுவது ‘அன்னாயன்ஸ்’.

உங்களுக்கும் கடுப்பு அதிகமாகணுமா? பச்சை கலர் சிங்குச்சா துரத்தி துரத்தி அடிக்க வேண்டுமா?? மின்னஞ்சல் கொடு என்று போகுமிடமெல்லாம் வரும் தொல்லை தேவையா?

நிலாச்சாரல் செல்லுங்கள். வரும்.

nila_charal_pop_ups_annoyance_ad_emails_web_design.jpg

மூடி விடுங்கள்.

வேறு எங்காவது செல்லுங்கள். வரும். கீழே போனால் எகிறி குதிக்கும். மேலே போனால் வாலாட்டும்.

வலையகத்தின் வேகத்தை அதிகப்படுத்துங்கப்பா… இப்படி பாப் அப் போட்டு படுத்தாதீங்க…

பின்குறிப்பு: மிகுந்த ஆதுரத்துடன் விற்கிறார்களே என்று விசால மனதுடன் மடல் முகவரியிட்டாலும் போய் தொலைவதில்லை. எனினும், உடனடியாக ‘போனஸ்’ போட்டு மடலனுப்பினார்கள். பிடிஎஃப்பை இறக்கிப் பார்த்தால், ஆங்கிலத்தில் சிவசங்கர் பாபா வடிவேலுவின் கால்களை பிடித்து டான்ஸ் ஆடிய கதாகாலட்சேபம் கிடைக்கிறது.

படித்து பார்த்தாலும் சாந்தி கிடைக்கவில்லை.

BCCI Inbox (Email Forward)

bcci inbox

George Carlin’s Views on Aging

Do you realize that the only time in our lives when we like to get old is when we’re kids? If you’re less than 10 years old, you’re so excited about aging that you think in fractions.

“How old are you?” “I’m four and a half!” You’re never thirty-six and a half. You’re four and a half, going on five! That’s the key

You get into your teens, now they can’t hold you back. You jump to the next? number, or even a few ahead.

“How old are you?” “I’m gonna be 16!” You could be 13, but hey, you’re gonna be 16! And then the greatest day of your life . . you become 21. Even the words sound like a ceremony . YOU BECOME 21. YESSSS!!!

But then you turn 30. Oooohh, what happened there? Makes you sound like bad milk! He TURNED; we had to throw him out. There’s no fun now, you’re Just a sour-dumpling. What’s wrong? What’s changed?

You BECOME 21, you TURN 30, then you’re PUSHING 40. Whoa! Put on the brakes, it’s all slipping away. Before you know it, you REACH 50 and your dreams are gone. But wait!!! You MAKE it to 60. You didn’t think you would!

So you BECOME 21, TURN 30, PUSH 40, REACH 50 and MAKE it to 60.

You’ve built up so much speed that you HIT 70! After that it’s a day-by-day thing; you HIT Wednesday!

You get into your 80s and every day is a complete cycle; you HIT lunch; you TURN 4:30; you REACH bedtime And it doesn’t end there. Into the 90s, you start going backwards; “I Was JUST 92.”

Then a strange thing happens. If you make it over 100, you become a little kid again. “I’m 100 and a half!” May you all make it to a healthy 100 and a half!!

HOW TO STAY YOUNG
1. Throw out nonessential numbers. This includes age, weight and height. Let the doctors worry about them. That is why you pay “them.”

2. Keep only cheerful friends. The grouches pull you down.

3. Keep learning. Learn more about the computer, crafts, gardening, whatever. Never let the brain be idle. “An idle mind is the devil’s workshop.” And the devil’s name is Alzheimer’s.

4. Enjoy the simple things.

5. Laugh often, long and loud. Laugh until you gasp for breath.

6. The tears happen. Endure, grieve, and move on. The only person, who is with us our entire life, is ourselves. Be ALIVE while you are alive.

7. Surround yourself with what you love, whether it’s family, pets, keepsakes, music, plants, hobbies, whatever. Your home is your refuge.

8. Cherish your health: If it is good, preserve it. If it is unstable, improve it. If it is beyond what you can improve, get help.

9 Don’t take guilt trips. Take a trip to the mall, even to the next county; to a foreign country but NOT to where the guilt is.

10.Tell the people you love that you love them, at every opportunity.

AND ALWAYS REMEMBER:
Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away