Monthly Archives: நவம்பர் 2005

சபாடிகல்

ரொம்பப் பெரிய பதவியில் உட்கார்ந்திருப்பவர்கள் எரிந்து போய் (burnt-out 😉 விடக் கூடாது என்பதற்காக sabbatical எடுத்துக் கொள்வார்கள். சி.யீ.ஓ.வாக உட்கார்ந்து நிறைய சம்பளம் வாங்குகிறோம் என்னும் திருப்தி முதல் காரணம். ஒரு வருடம் விடுமுறையில் போனால் புதிய கருத்துகள் தோன்றி நிறைகுடங்கள் கம்பெனியை நடத்தும் என்னும் போர்ட் உறுப்பினர்களின் கருத்து இன்னொரு காரணம்.

சந்திரமுகி ஹிட் கொடுத்தவுடன் ரஜினி இமாலயம் செல்வது போல.

எனக்கும் சபாடிகல் சபலம் வந்தது. ஆனால், செல்லவில்லை.

சி.எக்ஸ்.ஓ.வாக இல்லாதது முதல் காரணம். ஒரு வாரம் விடுமுறையில் போனால் எரித்து விடுவார்கள் (fired) என்பது இன்னொரு காரணம்.

இருந்தாலும் கொஞ்சமாக சேர்ந்த விடுமுறையை சேர்த்து வைத்து ஆறை நூறாக்கும் அம்மணியிடம் கொடுத்து பக்குவமாக செலவு செய்ய சொன்னேன். குளிர் பாஸ்டனில் இருந்து கதகத பே ஏரியாவுக்கு பயணம்.

பதிவுக்கு பத்து நாள் சபாடிகல் கொடுத்திருக்கிறேன்.

இமாலயத்துக்கு சென்று பாபாவைத்தான் பார்க்க முடியவில்லை. திருமலைராஜனை சந்திக்க முடியும் போல் தெரிகிறது. பே ஏரியாவில் நாலு நாள், எல்லே-வில் நாலு நாள். நண்பர்கள் சந்திக்க விருப்பமானால் bsubra@யாஹூ.காம்-க்கு மடலிடுங்கள்.


இன்றைய மறுப்புக்கூறு:

If you do not understand, or cannot read, all directions, cautions and warnings, do not use this product.

This product is meant for educational purposes only. Any resemblance to real persons, living or dead is purely coincidental. Void where prohibited. Some assembly required. List each check separately by bank number. Batteries not included. Contents may settle during shipment. Use only as directed. No other warranty expressed or implied. Do not use while operating a motor vehicle or heavy equipment. Postage will be paid by addressee. Subject to CAB approval. This is not an offer to sell securities. Apply only to affected area. May be too intense for some viewers. Do not stamp. Use other side for additional listings. For recreational use only. Do not disturb. All models over 18 years of age. If condition persists consult your physician. No user-serviceable parts inside. Freshest if eaten before date on carton. Subject to change without notice. Times approximate. Simulated picture. No postage necessary if mailed in the United States. Breaking seal constitutes acceptance of agreement. For off-road use only. As seen on TV. One size fits all. Many suitcases look alike. Contains a substantial amount of non-tobacco ingredients. Colors may, in time, fade. We have sent the forms which seem to be right for you. Slippery when wet. For office use only. Not affiliated with the American Red Cross. Drop in any mailbox. Edited for television. Keep cool, process promptly. Post office will not deliver without postage. List was current at time of printing. Return to sender, no forwarding order on file, unable to forward. Not responsible for direct, indirect, incidental or consequential damages resulting from any defect, error or failure to perform. At participating locations only. Not the Beatles. Penalty for private use. See label for sequence. Substantial penalty for early withdrawal. Falling rock. Lost ticket pays maximum rate. Your cancelled check is your receipt. Add toner. Place stamp here. Avoid contact with skin. Sanitized for your protection. Be sure each item is properly endorsed. Sign here without admitting guilt. Slightly higher west of the Mississippi. Employees and their families are not eligible. Beware of owls. Contestants have been briefed on some questions before the show. Limited time offer, call now to insure prompt delivery. You must be present to win. No passes accepted for this engagement. No purchase necessary. Processed at location stamped in code at top of carton. Shading within a garment may occur. Use only in well-ventilated area. Keep away from fire or flame. Replace with same type. Approved for veterans. Booths for two or more.Check here if tax deductible. Some equipment shown is optional. Price does not include taxes. No Canadian coins. Not recommended for children. Prerecorded for this time zone. Reproduction strictly prohibited. No solicitors. No alcohol, dogs, or horses. No anchovies unless otherwise specified. Restaurant package, not for resale. List at least two alternate dates. First pull up, then pull down. Call toll free before digging. Driver does not carry cash. Some of the trademarks mentioned in this product appear for identification purposes only. Record additional transactions on back of previous stub. Not all materials may be applicable in your jurisdiction. Not intended to be a substitute for professional advice. No implied endorsement of, or affiliation with, any linked sites. Path to individual pages may change please link to home page only. Serving suggestion. This disclaimer is meant for humorous purposes mainly. Send no money now. Ask your doctor or pharmacist. To prevent electric shock, do not open back door. No user-serviceable parts inside. You may or may not have additional rights which may vary from country to country. Not recommended for children under twelve years of age, adults, senior citizens, animals, insects, plants, or dead people. Batteries not included. Limit 1 per customer. Does not come with any other figures. Any resemblance to actual persons or events, living or dead, is unintentional and purely coincidental. Keep away from fire, open flame or spark. Void where prohibited. Some assembly required. All rights reserved. List each check separately by bank number. Contents may settle during shipment. Use only as directed; intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling contents can be harmful or fatal. Parental discretion advised. No other warranty expressed or implied. Unauthorized copying of this disclaimer strictly prohibited. Do not read while operating a motor vehicle or heavy equipment. Postage will not be paid by addressee. In case of eye contact, flush with water. Subject to approval. This is not an offer to sell securities. Apply only to affected area. May be too intense for some viewers. Do not fold, spindle, or mutilate. Use other side for additional listings. For recreational use only. Shipping and handling extra. No animals were harmed in the production of this disclaimer. Do not disturb. If condition persists, consult your physician. Fresher if consumed before date on carton. Prices subject to change without notice. Times approximate. If swallowed, do not induce vomiting, and if symptoms persist, consult a physician. Breaking seal constitutes acceptance of agreement. For off-road use only. As seen on TV. We reserve the right to limit quantities. One size fits all. Do not leave funds without collecting a receipt. Many suitcases look alike. Contains a substantial amount of non-active ingredients. Colours may, in time, fade. We have sent the form which seem to be right for you. Slippery when wet. This product is only warranted to the original retail purchaser or gift recipient. For office use only. Net weight before cooking. Not affiliated with the Red Cross. Surfaces should be clean of paint,grease,dirt, etc. Drop in any mailbox. Edited for television. Keep cool; process promptly. $2.98/min AE/V/MC. Post office will not deliver without postage. Simulated picture. List was current at time of printing. Penalty for private use. Return to sender, no forwarding order on file, unable to forward. Do not expose to direct sunlight. Not responsible for direct, indirect, incidental, or consequential damages resulting from any defect, error, or failure to perform. No Canadian coins. Do not puncture or incinerate empty container. See label for sequence. Do not write below this line. Time lock safe clerk cannot open. At participating locations only. Serial numbers must be visible. Align parts carefully, then bond. Falling rock zone. Keep out of reach of children. Lost ticket pays maximum rate. Your cancelled check is your receipt. Check paper path. Place stamp here.Avoid contact with eyes and skin and avoid inhaling fumes. Sanitized for your protection. Be sure each item is properly endorsed. Possible penalties for early withdrawal. Sign here without admitting guilt. No solicitors. Price slightly higher east of Alaska. Storage temperature: -30 C (-22 F) to 40 C (104 F). Beware of dog. Contestants have been briefed on some questions before the show. No purchase necessary. Limited time offer, call now to ensure prompt delivery. You must be present to win. No passes accepted for this engagement. Extinguish all pilot lights. Processed at location stamped in code at top of carton. Shading within a garment may occur. Use only with proper ventilation. Replace with same type only. Accessories sold separately. Booths for two or more. Check here if tax deductible. Some equipment shown is optional. Price does not include taxes. Hard hat area. Prerecorded for this time zone. Reproduction by mechanical or electronic means, including photocopying, is strictly prohibited. Adults 18 and over only. Detach and keep for your reference. No alcohol, dogs, or horses. Demo package, not for resale. List at least two alternate dates. First pull up, then pull down. Call toll free before deciding. Driver does not carry cash. Some of the TradeMarks mentioned in this product appear for identification purposes only. Record additional transactions on back of previous stub. This supersedes all previous notices. Tag not to be removed under penalty of law. Subject to CARB approval. Do not stamp. Not rated by the Motion Picture Association of America. Call for nutritional information. Printed on recycled paper. Prizes are not redeemable for cash equivalent. To be used as a supplementary restraint system only. Always fasten your safety belt. Subject to change without notice. Do not staple or paper clip. Do not X-ray. Contains a substantial amount of non-tobacco ingredients. Magnetic media, non-returnable if seal is broken. Formatted to fit your screen. Prolong exposure to vapors has caused cancer in laboratory animals. Not the Beatles. ** – Phenylketonurics: contains phenylalnine. Add toner. Road construction ahead. Open other end. Dealer participation may affect final price. May not be present in all tap water. Park at your own risk. Employees and their families and friends are not eligible. See Uniform Code of Military Justice. Approved for veterans. * – Indicates a low-fat item. Tax, tag, and title not included in advertised price. No anchovies unless otherwise specified. Avoid spraying into eyes. An 18% gratuity will be added for parties of 8 or more. Restaurant package, not for resale. For qualified buyers. Call toll free before digging. Unit not labeled for individual sale. The following information is meant for general educational purposes only. Contents under pressure. Unix is a registered trademark of AT&T. No transfers issued until the bus comes to a complete stop. All passengers must be behind the white line while bus is in motion. Package sold by weight, not volume. Your mileage may vary. No shirt, no shoes, no service. No smoking, food, or drink. This article does not reflect the thoughts or opinions of either myself, my company, my family, my roommate, my friends, or my cat. Don’t quote me on that. Don’t quote me on anything. You may distribute this article freely but you may not make a profit from it. Do not use near open flame. Management not responsible for loss or theft. Maximum speeding fine : $350. Terms are subject to change without notice. Illustrations are slightly enlarged to show detail. We have kosher and non-kosher foods. Do not remove this disclaimer under penalty of law. Hand wash only, tumble dry on low heat. Do not bend, fold, mutilate, or spindle. No substitutions allowed. For a limited time only. This article is void where prohibited, taxed, or otherwise restricted. Caveat emptor. All taxes become liability of the winner. Handicapped parking – tow zone. Product is provided “as is” without any warranties. User assumes full responsibility. An equal opportunity employer. We accept food stamps. Quantities are limited while supplies last. If any defects are discovered, do not attempt to fix them yourself, but return to an authorized service center. Use at your own risk. Parental advisory – explicit lyrics. Text may contain explicit materials some readers may find objectionable, parental guidance is advised. Keep away from sunlight. You must be 54″ tall to ride this ride. Disconnect spark plug wire before servicing. Keep away from pets and small children. Limit one per family, please. No money down. You need not be present to win. Do not try this at home. Instructions are included. Action figures sold separately. No preservatives added. Shown with optional equipment. Product does not really fly. Coated with food-grade vegetable, beeswax, and/or shellac-based wax or resin to maintain freshness. This product contains olestra. Safety goggles required during use. For demonstration purposes only. Sealed with printed foil for your protection, do not use if safety seal is broken. Not liable for damages arising from use or misuse. For external use only. If rash, irritation, redness, or swelling develops, discontinue use. WARNING: may cause cirrhosis of the liver, inflammation of the brain, heart damage, pancreatic damage, kidney damage, spleen implosion or explosion, thyroid combustion, severe nasal hair growth, blindness, eruptia, pregnancy, infertility, fecal incontinence, impotence, loss of genitalia and/or hermaphroditism, hair loss skin blemishes, bone deformity, throat cancer, ulcers, hangnails, bladder leakage, sores, scabs, elephantiasis, hepatitis, conjunctivitis, gingivitis, appendicitis, bronchitis, and/or athlete’s foot. Avoid extreme temperatures and store in a cool dry place. Do not puncture, incinerate, or store above 120 degrees Fahrenheit / 49 degrees Celsius. Do not place near a flammable or magnetic source. Your email session may be monitored at the University’s discretion. Smoking this article could be hazardous to your health. The best safeguard, second only to abstinence is the use of a condom. No salt, MSG, artificial color or flavoring added. Use type GR927 battery. WARNING: pregnant women, the elderly, and children should avoid this product. Discontinue product use if any of the following occurs: itching, vertigo, dizziness, tingling in extremities, loss of balance or coordination, slurred speech, temporary blindness, profuse sweating, or heart palpitations. May stick to certain types of skin. Contains no fruit juice. Push down, then twist. Dry clean only. UL listed. Articles are ribbed for your pleasure. Offer valid only at participating sites. Allow four to six weeks for delivery. Must be 18 to use. Warrenty does not cover misuse, accident, extraterrestrial impact, lightning, floods, tornadoes, solar flares, tsunami, volcanic eruptions, earthquakes, supernovas, hurricanes, other Acts of God, neglect, damage from improper or unauthorized use, incorrect line voltage and/or frequency, broken antenna or marred cabinet, missing or altered serial numbers,chemical reactions, electromagnetic radiation from nuclear blasts, sonic boom shock waves, customer adjustments that are not covered in this list, and incidents owing to an airplane crash, Divine Intervention, extraterrestrial intervention, ship sinking or taking on water, motor vehicle crashing, explosive decompression, hard vacuum, dropping the item, falling rocks, falling anything, falling on rocks, falling on anything, caustic chemicals, napalm, leaky roofs, broken glass, magnetic fields, laser or other energy weapons, sub-atomic particle bombardment, emissions of x-rays, microwave, ultraviolet, cosmic, and/or gamma rays, mud slides, forest fires, or projectiles (which may include, but are not limited to, arrows, bombs, artillery shells, missiles, bullets, snowballs, hand grenades, buckshot, BBs, flares, shrapnel, liquid-filled balloons, torpedoes, knives, stones, spears, swords, maces, pikes, clubs, morningstars, etc.). Other restrictions may apply. These web site links are listed as a convenience to our visitors. If you use these links, we take no responsibility and give no guarantees, warranties or representations, implied or otherwise, for the content or accuracy of these third-party sites. Caution: The contents of this bottle should not be fed to fish. Do not use while sleeping. Do not use in shower. Warning: This product can burn eyes. Caution: Hot beverages are hot! For external use only! Warning: May contain small parts. Do not use orally. Please keep out of children. Do not recharge, put in backwards, or use. Warning: Do not use on eyes. Do not look into laser with remaining eye. Do not use for drying pets. Do not use as ear plugs. Please store in the cold section of the refrigerator. Warning: knives are sharp. Not for weight control. Twist top off with hands. Throw top away. Do not put top in mouth. Theft of this container is a crime. Do not use intimately. Warning: has been found to cause cancer in laboratory mice. Fragile. Do not drop. Cannot be made non-poisonous. Caution: Remove infant before folding for storage. Excessive dust may be irritating to shin and eyes. Look before driving. Do not iron clothes on body. Do not drive car or operate machinery. For indoor or outdoor use only. Wearing of this garment does not enable you to fly. This door is alarmed from 7:00pm – 7:00am. Beware! To touch these wires is instant death. Anyone found doing so will be prosecuted. Warning: do not use if you have prostate problems. Product will be hot after heating. Do not turn upside down. Do not light in face. Do not expose to flame. Choking hazard: This toy is a small ball. Not for human consumption. May be harmful if swallowed. Using Ingenio cookware to destroy your old pots may void your warranty. Do not attempt to stop the blade with your hand. Do not dangle the mouse by its cable or throw the mouse at co-workers. Warning: May contain nuts. Do not eat. Access hole only — not intended for use in lifting box. Warning: May cause drowsiness. Warning: Misuse may cause injury or death. Do not use orally after using rectally. Turn off motor before using this product. Not to be used as a personal flotation device. Do not put in mouth. Please remove before driving. Remove plastic before eating. Not dishwasher safe. For lifting purposes only. Do not put lit candles on phone. Warning! This is not underwear! Do not attempt to put in pants. Do not use house paint on face. Do not drive cars in ocean. Always drive on roads – Not on people. For a limited time only. No stopping or standing. Do not sit under coconut trees. These rows reserved for parents with children. All cups leaving this store, rather full or empty, must be paid for. Malfunction: Insufficient water. Prescriptions cannot be filled by phone. You could be a winner! No purchase necessary. Details are inside. Fits one head. Payment is due by the due date. Take care: new non-slip surface. In case of flood, proceed uphill. In case of a flash flood, proceed uphill quickly. 100% pure yarn. Remove the plastic wrapper. Open packet. Eat the contents. Remove wrapper, open mouth, insert muffin, eat. Use like regular soap. Federal law prohibits the smoking of tampons in the lavatory. Instructions: usage known. Serving suggestion: Defrost. Simply pour the biscuits into a bowl and allow the cat to eat when it wants. In order to get out of car, open door, get out, lock doors, and then close doors. Please include the proper portion of your bill. Optional modem required. Actual product may not match expectations.

SANITY CLAUSE: There ain’t no sanity clause

This supersedes all previous notices. Do not write in English below this line.


கலைச்சேவை

Quote: “Opera is when a guy gets stabbed in the back and, instead of bleeding, he sings. – Ed Gardner”

முதுகில் கத்திகுத்து விழுந்த பின் ரத்தத்திற்கு பதிலாக பாடல் வந்தால், அதற்கு பெயர்தான் ‘ஆபரா’ – எட் கார்ட்னர்

More Info on Alfred J. Gaynor's Art drawing $250 in Web auction

 • Natural Born Killers-ஐ அமர்தீப் நினைவுறுத்துகிறார்.
 • நாயக்கர் ஐயாவும் சர்க்கார் ராஜாவும் திரைப்படமாகியதை புதியமாதவி சிலாகிக்கிறார்.
 • Get Rich or Die Tryin’ என்று 50 செண்ட்ஸும் கவனிப்பைக் கோருகிறார்.

  அபு சலீமும் நிறைய செய்திகளில் அடிபடுகிறார். அப்பாஸ், குணால், ‘ஷாலினி’ ரிச்சர்ட் போல் கதாநாயகத் தோற்றம்.

  ரீடிஃபில் கதை எழுதிவிட்டார்கள். மிரட்டலுக்கு பயந்து மனைவியானவர்களில் மோனிகா பேடி முன்னிலை வகிப்பார்.

  ‘உன் குடுமி என் கையில்’ என்று ஹிந்திப் படங்களில் வருவது போல் மோனிகாவின் குடும்பத்தை ஏகே 47 முனையில் இடைவேளை கொடுக்கலாம். கொலை மிரட்டல்கள் இருக்கும். சிறிய வயதில் பாவப்பட்ட கதை இருக்கும். குற்றவாளியாகத் தூண்டிய சமுதாய சித்தரிப்பு கொடுக்கலாம்.

  அமெரிக்காவில் சிறைக்கைதிகளின் படைப்புகளை காருண்யத்துடன் நோக்குவதற்கு ஆதரவு ஜாஸ்தி. ஏற்கனவே ராம் கோபால் வர்மா எடுத்த கம்பெனி முன்னுதாரணமாக இருக்கிறது. அதில் நடித்த ஓபராய்தான் தேச சேவை செய்கிறார். கலைத்தாய்க்கு என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று அபு சலீம் சுயசரிதையாவது எழுதலாம்.

  ஸ்லோபோதன் மிலோசெவிச்சின் கூட்டாளி கவிதைத் தொகுப்பை கொண்டு வந்திருக்கிறார். அதே போல் குண்டுக் காவியங்கள உருவாக்கலாம்.

  ஜெயிலில் இருந்து கொண்டு சுயராஜ்ஜிய சேவா, அதர்ம பரிபாலன் செய்வதை விட சினிமாவுக்கு வந்துவிடுவது நல்லது. பன்ச் டயலாக் கூட ரெடி:

 • ‘மிரட்டினா மிரள மாட்டான் இந்த சலீம்’
 • ‘அபு மிரட்டவும் மாட்டான்; மிரட்டினவனை விரட்டாம ஓய மாட்டான்!’
 • ‘ஒரு தடவை சொன்னா ஆயிரம் தடவை சொன்னதா துடிக்கறே?! நான் ஒரு தடவ குண்டு போட்டு ஆயிரம் பேர தூக்கிறவா?’

  தொடர்புள்ள பதிவு: தமிழோவியத்தில் மீனா


  | |

 • Abu Salem 

  Abu Salem Posted by Picasa

  New Yorker – janitor Cartoon 

  New Yorker – janitor Cartoon Posted by Picasa

  Database 

  Database Posted by Picasa

  XML 

  XML Posted by Picasa

  இதுதான் ஐயா நுட்பம்

  என்ன ஒரு வித்தியாசம் – சின்னத்தம்பி

  DatabaseXML & Data Base இரண்டும் எப்படி வேறுபடுகிறது என்று அலுவலக நண்பனை கேட்டேன் அவன் சொன்ன பதில்..

  DB : உருவாக்குவது, கையாளுவது சற்று கடினம். அதிக பொறுமை/திறனும் தேவைப்படும்.
  XML : உருவாக்குவது / கையாளுவது எளிது.

  DB : தவறு நேர்ந்தால் வெளிப்படியாக தெரியாது. அதே நேரம் வேலையும் சரியாக செய்யாது. ஒவ்வொரு காரணமாய் ஆராய்ந்து கண்டு பிடிப்பதற்குள் உயிரே போய்விடும்.

  XML : உபயோகிக்கும் போது தவறு செய்தால், உடனடியாக எந்த இடத்தில் தவறு என்று சுட்டி காட்டி, திருத்திக்கொள்ள எளிதாக இருக்கும்.

  DB : அதன் போக்கில் போனால்தான் வேலை நடக்கும். இல்லை அதனோடு ஒத்துபோக கூடிய மென்பொறுளை வாங்கி சரி செய்ய வேண்டும்.
  XML : நாம் இழுத்த இழுப்பிற்கு வரும். Notepad போது, சொன்னதை செய்யும்.

  XMLDB : ‘admin’ ஆக இருந்தால் மட்டுமே முழுமையாக கையாள முடியும். இல்லையென்றால் உடனே எல்லை மீறிவிட்டாய் என்று எரிந்து விழும்.
  XML : ‘admin’ அக இருந்தல் அவசியம் இல்லை.

  DB : இது கண்டிப்பாய் வேண்டும், இது இல்லாமல் வேலைக்கு ஆவாது என்பது பழைய சித்தாந்தம்.
  XML : புதிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் XML மட்டும் வைத்துக்கொண்டு சில இணையதளங்கள் முழுமையாக செயல்படுகின்றன. இவைகளுக்கு DB தேவையில்லை.

  சுருக்கமாக DB என்பது மனைவி போல,
  XML என்பது காதலி போல.

  சரி மறுபடியும் படியுங்கள்..
  வித்தியாசம் புரியும்.

  தலைப்புக்காக: Simple Sharing Extensions for RSS and OPML | வ.கே.கே.


  | | |

  யோகம்

  எளிய முறையில் முதுகுவலி உண்டாகாமல் யோகா செய்ய சொல்லித் தருகிறார்:

  இயற்கையாக நெடுநேரம் ஆழ்துயிலில் அமரும் முறை

  படத்துக்கும் மதிமயக்கத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்றாலும் இன்றைய நியு யார்க் டைம்ஸில் வந்திருக்கும் ஹிப்னாடிஸம் குறித்த கட்டுரை இந்தியாவில் பயன்படுத்த ஆரம்பித்ததையும் தற்போதைய வளர்ச்சிகளையும் விவரிக்கிறது.


  | |

  குரங்கு கையில் வோர்ட்பிரஸ்

  WordPress-இல் இலவசமாக வலைப்பதிய அழைக்கிறார்கள். வலையகம் தோறும் மடல் முகவரி வைத்துக் கொள்வது போல் இங்கும் தொடங்கலாம்.

  சில சுவாரசியங்கள்:

 • எழுதியதை துறை வாரியாகப் பிரிக்கலாம்.
 • ஹாலோஸ்கான் போலவே மறுமொழிந்தவர்களின் ஐ.பி.யை தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு மோப்பிக்கலாம்.
 • எழுதியவற்றில் ஒரு பகுதியை மட்டும் முகப்பில் காட்டும் வசதி இருக்கிறது. முழு நீளக்கதையையும் முகப்பிலேயே போட்டு பயமுறுத்தாமல், சுருக்கமாக உள்ளிழுக்கலாம்.
 • ஒவ்வொரு பதிவிலும் கொசுறாக Meta (தகவல் குறித்த) தகவல்களை கொடுக்கலாம்.
 • என்னுடைய கையில் மாட்டிய பூமாலையை பார்க்கலாம் 😉
 • மேற்கண்டவாறு இளித்தால் (:-)), சிரிப்பாகவே சிரிக்க வைக்கிறார்கள்!

  சில கடுப்புகள்:

 • இயங்கு எழுத்துரு போட முடியவில்லை.
 • வலப்பக்கம், இடப்பக்கம் என்று படங்களாகவும், இன்ன பிற சேவைகளாகவும் கூட்டி கழிக்க முடியவில்லை.
 • டெம்பிளேட்டில் கை வைக்க முடியவில்லை.
 • கூடிய சீக்கிரமே காசு கேட்கலாம்.
 • TypePadக்கு இணையாகாது.


  | |

 • மாயா

  லோகமே மாயை.

  மேலே இருக்கும் படத்தை அருகில் இருந்து பார்த்தால் ‘கோபமான அன்னியன்’ பீச்சாங்கைப் பக்கமாகவும், சாந்த சொரூபி ‘அம்பி’ வலப்பக்கமும் இருப்பார்.

  கொஞ்சம் அப்படியே 12 தப்படி தள்ளிப் பின்வாங்கினால், சோற்றங்கைப் பக்கமாக கோபாக்காரர் இடம்மாறி பிளவாளுமை காட்டுவார்.

  மாயாவி விமர்சனத்தில் ஸ்டாக்ஹோம் சிண்ட்ரோம் பற்றி சொன்னார் மீனாக்ஸ்.

  கடத்தியவனையே கைப்பற்றக் காத்திருக்கிறாள் டினா மரீ ஸ்டெப்பின்ஸ்.

  நிழல் நிஜமாகிறது புகைப்படம்: Phillippe G.Schyns and Aude Oliva
  of the Univ. of Glasgow.

  சுய குறிப்பு; அடுத்த ‘புத்த(க)ம் ச.க.‘யில் எது உண்மை என்று படிக்கலாம்.